Netroufáš si na státní jazykovou zkoušku?

Malou či velkou státnicí můžeš ukončit svůj jazykový kurz, ať už studuješ pomaturitní studium, individuální kurzy nebo třeba firemní jazykové kurzyJejí průběh, co se týče taky různých jazyků, zůstává stále stejný. Písemná část zkoušky se skládá ze 4 částí, tyto se dále člení do dvou bloků (které jsou rozděleny podle toho, jestli v nich lze či nelze užívat slovník v knižní podobě).

Celá písemná část (tedy všechny 4 části) se konají v jeden den a doba trvání je 240 minut. A ač se to může zdát jako věčnost, věř, že Ti během zkoušky každá minuta uteče jako voda!

Písemná část státní jazykové zkoušky

Jak již bylo řečeno, písemná část se skládá ze 4 částí, kdy každá část má za úkol prověřit určitý okruh Tvých jazykových dovedností. První část prověřuje schopnost porozumět čtenému textu. Úkolem studenta je tedy přečíst určitý text a na jeho základě vypracovat dále specifikované úkoly, jako např. vybrat z určitých možností tu správnou či doplnit slova do mezer na základě předem daných možností.

Další část je, alespoň dle průzkumu od našich studentů navštěvující pomaturitní studium jazyků, částí nejméně oblíbenou. Jedná se o sepsání slohové práce, přičemž si můžete vybrat pro svůj volný písemný projev jedno z několika předem daných témat.Hodnocen je pak nejen obsah Tvé práce, který by měl být gramaticky správný a lexikálně bohatý, ale přísně penalizováno je např. taky nedodržení minimálního počtu slov.

Pauza, uf. Hned poté, co doplníš cukry a kofein Tě čeká porozumění slyšenému textu. Ač se to zdá jako velmi těžký úkol, naši studenti jsou na tuto část vždy velmi dobře připraveni, možná taky z toho důvodu, že pomaturitní studium angličtiny buď přímo vyučuje nebo často navštěvuje rodilý mluvčí tohoto jazyka. Porozumět pár audionahrávkám je pro ně hračka!

Gramaticko-lexikální test jako poslední část písemné části je známá klasika. Úkoly spjaté zejména s ověřováním znalostí základních gramatických pravidel a slovní zásoby. A písemná část je za Tebou!

Jestliže jsi písemnou část zvládl, máš napůl vyhráno. Ano, napůl, po úspěšném vykonání písemné části Ti totiž dorazí pozvánka k účasti u části ústní, která je zpravidla nejdříve 14 dní po písemné části. Hlavní podstatou ústní části je pak schopnost hovořit na dané téma.

Netroufáš si na státnici?

Zejména naši studenti navštěvující pomaturitní studium němčiny, kteří se s tímto jazykem setkávají prakticky poprvé na začátku školního roku, čeká na konci školního roku velké rozhodnutí. Někteří si hned po roce studia troufnou vyzkoušet „malou státnici“, Ti méně odvážní však nemusí zoufat. Jazyková škola Brno PELICAN, která odpovídá jejich úrovni znalostí, a i oni si tak už po roce studia mohou z kurzu odnést Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B1.

Osvědčení o znalosti jazyka B1

Tato zkoušky patří mezi certifikované zkoušky a je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Každý student, který má zájem o získání Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B1, by měl prokázat dovednost související s porozuměním textu v písemné i mluvené formě, týkajícím se běžných témat, se kterými se běžně setkává ve škole, v práci či ve volném čase.

Zájemce o zkoušku by měl být schopen správně užívat základní gramatická pravidla a měl by ovládat znalost základní slovní zásoby a znalost základních synonym a antonym, díky kterým je schopen např. přeformulovat v případě potřeba sdělení apod.

Průběh zkoušky B1

Pro písemnou část zkoušky úrovně B1 je vymezen čas 100 minut. Zkouška se skládá z části ověřující porozumění čtenému textu, ve které se ověřuje schopnost rozumět autentickému textu obsahující základní slovní zásobu, dále je to porozumění vyslechnutému textu, ve které se ověřuje schopnost porozumění ústnímu projevu s zároveň s ním taky dovednost zachytit hlavní myšlenky souvislých mluvených textů. Konečným prověřením písemné části je gramaticko-lexikální test, který trvá 45 minut a ve kterém se formou různých cvičení ověřuje znalost základních gramatických pravidel (slovesné časy, členy, apod.).

K ústní části je student připuštěn, jestliže překročí hranici úspěšnosti zvládnutí písemné části, která je stanovena na 60 %. Ústní část pak v 10 – 15 minutách ověří dovednost studenta reagovat bez příprav na otázky týkající se daných témat z každodenního života.

Během zkoušení se ověřuje schopnost téma dále rozvíjet, mluvit o vlastních zkušenostech, přecházet do krátkých promluv a popisovat vlastní zkušenosti a zážitky související s tématem. Mezi základní tematické okruhy ústní části patří domov, rodina, volný čas, práce, škola, cestování, sport, kultura a doprava.

Ať už zvolíš jako svůj výstup „státnici“ nebo Osvědčení o znalosti jazyka na úrovni B1, rozhodně se toho neboj. Zastav se v jazykovce PELICAN, přihlas se do kurzu, který Ti bude vyhovovat, stanov si cíl a dřív nebo později získej svůj certifikát o znalosti jazyka.

Ať už na jeho základě vycestuješ do světa nebo si otevřeš dveře k lepší kariéře, jazykovka Brno PELICAN Ti zaručuje, že v budoucnu svou snahu určitě oceníš!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Napsat komentář