Jazykové vzdělávání založené na úkolech z reálného světa


Jazyková škola Brno PELICAN se kromě organizace jazykových kurzů věnuje ještě další prospěšné činnosti – a tou je účast na evropských vzdělávacích projektech.

Jedním z aktuální projektů, kterých je škola součástí, je projekt Lingua+, v rámci, kterého vzniklo 15 inovativních vzdělávacích metod pro nově příchozí, mající za úkol propojit jak výuku nového jazyka, tak sociální inkluzi migrantů.

Pravda však je, že vzniklé metody jde implementovat na všechny druhy kurzů a PELICAN je toho důkazem. Pojď se s metodou seznámit podrobněji!

VÝZVA LEŽÍCÍ PŘED NÁMI

Při práci s nově příchozími studenty do cizí země, jejichž prioritou je najít uplatnění v prostředí, které je pro ně zcela nové, je největší výzvou naučit se používat jazyk minimálně na takové úrovni, aby bylo možné zajistit jejich úspěšnou integraci do hostitelské společnosti co nejdříve.

Ne vždy se přitom při práci s cílovou skupinou projektu setkáváme se studenty, kteří v minulosti absolvovali alespoň základní formu vzdělání.

Musíme proto také vždy předpokládat, že někteří studenti nemusí mít zkušenosti a dovednosti potřebné k dalšímu získávání nových poznatků v tradičním prostředí jazykové třídy, jako jsme zvyklí např. u studentů navštěvujících pomaturitní studium jazyků.

Vždy je taky nutné pečlivě plánovat a zvážit studijní témata, která studentům usnadní sociální a kulturní adaptaci do nového prostředí.

ZVOLENÉ METODY

Proces plánování jazykových lekcí a dosažení úspěšných výsledků této vzdělávací metody je založen na dvou již zavedených metodách: CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) a TBL (výuka založená na užití autentického jazyka při plnění zadaných úkolů), které využívají lektoři v jazykové škole PELICAN ve všech lekcích, ať už se jedná o kurzy češtiny pro cizince, firemní vzdělávání nebo klasické kurzy.

Co přesně znamená CLIL?

“CLIL je vzdělávací metoda, při které se používá cizí/druhý jazyk k učení se jak obsahu, tak jazyka.” (EuroCLIC 1994) Nový jazyk se tedy stává procesem učení nového předmětu, přičemž na obojí je kladen stejný důraz.

Co přesně znamená TBL?

Výuková metoda TBL nabízí odlišný přístup k učení se nového jazyka prostřednictvím plnění úkolů z reálného světa za současného užívání autentického jazyka, který studentům pomáhá zadané úkoly úspěšně splnit a je velmi oblíbená u mladých studentů navštěvujících pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků, kteří jsou zvyklí pracovat v početnějších skupinách.

Jedná se o velmi efektivní metodu, která motivuje studenty tím, že je staví před reálné životní situace. V metodě TBL je komunikace základním prostředkem k vyřešení problému nebo dokončení úkolu a současně se zaměřuje na aktivní účast každého studenta. Nezbytnou složkou této metody je zapojení studentů do takových úkolů, které podporují spontánní užití jazyka.

Jazykové kurzy založené na úkolech z reálného světa pak kombinují oba přístupy a pozitivně působí na motivaci studentů k učení. Základem je analýza aktuálních potřeb studentů, včetně jejich dosavadních vzdělávacích a pracovních zkušeností.

Na základě analýzy je důležité zvolit takový obsah lekcí, který je v dané situaci pro zvolenou cílovou skupinu relevantní.

CLIL A TBL V PRAXI – POPIS AKTIVIT

Chceme-li naplánovat efektivní lekci založenou na užívání jazyka reálného světa s úspěšnými studijními výsledky, musíme se od začátku soustředit na konkrétní průběh lekce, s konkrétním tématem, dovedností nebo teorií – nikoliv na specifický aspekt jazyka (gramatika, slovní zásoba).

Jazykový aspekt by pak měla pokrývat jednotlivá cvičení v rámci lekce a zhodnocení užití správného jazyka studentů (ať už se jedná právě o kurzy pro nově příchozí nebo třeba firemní kurzy angličtiny) na konci každé lekce.

Plánování lekce založené na užívání autentického jazyka při plnění reálného úkolu:

1.     Před-úkolová fáze

Úkol = „cílová aktivita, při které studenti používají jazyk k dosažení skutečného výsledku.“

V této fázi učitel vytvoří rámec lekce – vysvětlí cvičení založené na úkolu „z reálného světa“ ve vztahu k učenému předmětu/obsahu. V této fázi je taky čas představit studentům nutné předchozí znalosti k úspěšnému splnění úkolu – slova a fráze týkající se oblasti předmětu.

2.     První část lekce (I.) (Slovíčka, fráze)

Je důležité, aby studenti strávili část lekce tím, že se seznámí s relevantní slovní zásobou a frázemi v souvislosti s vybraným tématem.

3.     Druhá část lekce (II.) (Úkol)

V této části lekce studenti plní zadaný úkol/reálnou situaci (nákup, psaní životopisu, žádost na úřadu, návštěva pošty, studenti navštěvující firemní jazykové kurzy mohou naplánovat firemní meeting atd.) za využití získaných znalostí a dovedností z první části lekce.

Jako podpůrný materiál v této fázi mohou sloužit odkazy na jiné lekce i odkazy na cvičení, při kterých studenti mají možnost si znalosti procvičit a rozvíjet dovednosti získané z minulých lekcí.

  1. Třetí část úkolu (III.) (Zpráva, hlášení studentů)

V poslední části, po úspěšném dokončení/splnění úkolu studenti sami (individuálně či ve skupinách) podávají zprávu o tom, jak zadaný úkol probíhal a čeho studenti při plnění úkolu dosáhli (výsledek).

  1. Po-úkolová fáze

Během předchozích fází hrál učitel roli poradce a poskytoval studentům rady při plnění jejich úkolů. Jeho úkolem taky je dělat si poznámky během všech fází – a v závěru hodiny, v po-úkolové fázi, zhodnotit práci studentů.

Teprve v této fázi se učitel zaměřuje na správné užití jazyka (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Kromě nedostatků upozorní taky na silné stránky studentů navštěvujících kurzy češtiny pro cizince a jejich pokrok.

V poslední části hodiny se učitel snaží docílit toho, aby ke stejným chybám v příštích lekcích nedocházelo. Soustředí se spolu se studenty na problematické jevy, které zpozoroval během lekce, a vysvětlí studentům správné užití jazyka v konkrétních situacích.

 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI

Jazykové vzdělávání založené na konkrétních tématech a úkolech z reálného světa pomáhá studentům: osvojit si slovní zásobu potřebnou ke zvládání každodenních situací, při učení se konkrétně (odborně) orientovaného jazyka zlepšit své šance při hledání zaměstnání a uplatnění se na trhu práce v nové zemi, socializovat se s lidmi z hostitelské země a bojovat proti sociálnímu vyloučení, odstranit bariéry vytvořené kulturními rozdíly.

 

SILNÉ STRÁNKY METODY A MOTIVACE STUDENTŮ

Vzdělávací metoda spojuje učení se jazyka s širším kontextem integrace nově příchozích. Soustředí se na praktickou stránku výuky jazyka a zaměřuje se na jazykové dovednosti potřebné pro zvládnutí každodenní komunikace.

Cílem zvolených aktivit je připravit studenty na reálný svět v nové zemi. Při jazykovém vzdělávání založeném na autentické komunikaci a úkolech z reálného světa se z osvojovaného jazyka stává samotná nástroj k učení se jazyka –  a není pouze jeho cílem.

 

Prvním důležitým krokem je tedy zajistit, aby byl obsah pro studenty relevantní. Dospělí migranti jsou ke studiu motivování do té doby, dokud vidí přímý vztah mezi obsahem/tématem lekce a jeho významem pro život v nové zemi.

Učitel si při plánování lekce musí být vědom toho, že by lekce měla být pro studenty užitečná a měla by pozitivně ovlivňovat jejich situaci. Koncept výuky založené na této vzdělávací metodě tuto podmínku už ze své podstaty splňuje a pozitivně tak pracuje s motivací studentů.

Zaujala Tě vzdělávací metoda a chtěl by ses dozvědět o projektu Lingua+, v rámci, kterého vznikla, víc? Podívej se stránky školy PELICAN, kde získáš veškeré informace, případně se za námi zastav osobně. Moc rádi Tě uvidíme!

 

Tvůj PELICAN


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…